Akcia: Doprava na všetky produkty zdarma!

Obchodné podmienky

Získajte viac informácií o obchodných podmienkach internetového obchodu, ktorý prevádzkuje samdaste.sk

nalezitosti-1

Tieto všeobecné obchodné podmienky ("Podmienky") upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a Nás
ako predávajúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom E-shopu na webových stránkach
www.samdaste.sk


Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité
prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti
Nás a Vás.


Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na
Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito Podmienkami.

1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE
1.1. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;
1.2. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho
zabalenie;
1.3. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;
1.4. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
1.5. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese Môťová 4 960 01 Zvolen na ktorom
bude prebiehať nákup Tovaru;
1.6. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
1.7. My sme spoločnosť SAMDASTE s.r.o., so sídlom Môťová 4, 960 01 Zvolen, IČO
53561724, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro,
vložka č. 40531/S e-mail objednavky@samdaste.sk, telefónne číslo 0911 937 827 právnymi
predpismi označovaná ako predávajúci;
1.8. Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;
1.9. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope; www.samdaste.sk
1.10. Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie
zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv;
1.11. Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;
1.12. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom
E-shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie Objednávky.
2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE
2.1. Kúpa Tovaru je možná len cez www.samdaste.sk
2.2. Pri nákupe Tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo.
Informácie, ktoré ste Nám poskytli pri objednaní Tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé.

3. UZATVORENIE ZMLUVY
3.1. Zmluvu s Nami je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.
3.2. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných
prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte
za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované
Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s využitím
prostriedkov komunikácie na diaľku.
3.3. K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh Objednávky.
V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:
a) Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem,
tlačidlom "Pridať do košíka");
b) Informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH, spôsobu platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe
doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci
používateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH a Celkovej
cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoleného Tovaru a spôsobu jeho doručenia;
c) Vaše identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä teda meno,
priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;
d) V prípade Zmluvy, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, tiež
informáciu, ako dlho Vám budeme Tovar dodávať.

3.4. V priebehu tvorby návrhu Objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po
vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla "Objednávka zaväzujúca k platbe" Objednávku
vytvoríte. Pred stlačením tlačidla musíte ale ešte potvrdiť Vaše oboznámenie sa a súhlas s týmito
Podmienkami, v opačnom prípade nebude možné Objednávku vytvoriť. K potvrdeniu a súhlasu slúži
zaškrtávacie políčko. Po stlačení tlačidla "Objednávka zaväzujúca k platbe" budú všetky vyplnené
informácie odoslané priamo Nám.
3.5. Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, kedy Nám bude doručená, potvrdíme správou
odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie
Objednávky a tieto Podmienky. Potvrdením Objednávky z našej strany dochádza k uzavretiu Zmluvy
medzi Nami a Vami. Podmienky v znení účinnom ku dňu objednania tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3.6. Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy
Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej
strany umožnené. Informáciu o maximálnom počte kusov Tovaru Vám však vždy v rámci E-shopu vopred
poskytneme a nemala by pre Vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý
nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy
v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu
ponuku potvrdíte.
3.7. V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena najmä
v dôsledku technickej chyby, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, kedy ste

dostali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme
bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie novej Zmluvy v zmenenej podobe
oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte. V
prípade, že Našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej
Zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, kedy Cena nezodpovedá
obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je navyše číslica.
3.8. V prípade, kedy dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok  na zaplatenie Celkovej ceny.
3.9. V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku prostredníctvom neho. Aj
v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených
údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu,
výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.
3.10. V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné,
aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Ak tak urobíte,
bude Vám Tovar poskytnutý so zľavou.
4. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET
4.1. Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.
4.2. Pri registrácii Užívateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje
a v prípade zmeny ich aktualizovať.
4.3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto
prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať.
V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.
4.4. Užívateľský účet je osobný a nie ste teda oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.
4.5. Váš Užívateľský účet nebude automaticky vytvorený
4.6. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu
hardvérového a softvérového vybavenia.
5. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
5.1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu
medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní
Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu
Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.
5.2. Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi
predpismi.
5.3. Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu
Celkovej ceny môžete vykonať podľa reklamačného poriadku.
a) Bankovým prevodom.

b) Kartou online.
c) Dobierkou.
d) V hotovosti pri osobnom odbere.
5.4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-
mailovú adresu uvedenú v Objednávke. Faktúra bude tiež fyzicky priložená k Tovaru a dostupná
v Užívateľskom účte, ak ho máte zriadený.
5.5. Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete.
V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných
prípadoch je zaplatená v okamih uskutočnenia platby.
6. DORUČENIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA NÁHODNEJ SKAZY A NÁHODNÉHO ZHORŠENIA
PREDMETU KÚPY
6.1. Tovar Vám bude doručený spôsobom podľa Vašej voľby, pričom môžete vyberať z nasledujúcich
možností:
a) Osobný odber na Našej prevádzke uvedenej v zozname prevádzok;
b) Osobný odber na výdajných miestach spoločnosti Zásielkovňa;
c) Doručenie prostredníctvom dopravných spoločností Slovenská pošta, PPL SK, DHL, Zásielkovňa.
6.2. Tovar je možné doručiť iba v rámci Slovenskej republiky.
6.3. Doba doručenia Tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby.
Predpokladaná doba doručenia Tovaru Vám bude oznámená v potvrdení Objednávky. Doba uvedená na
E-shope je len orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania. V prípade osobného odberu na
prevádzke Vás vždy o možnosti vyzdvihnutia Tovaru budeme informovať prostredníctvom e-mailu.
6.4. Pri preberaní Tovaru od dopravcu je Vašou povinnosťou skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v
prípade akéhokoľvek poškodenia túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Nám. V prípade, že
došlo k poškodeniu obalu, ktoré svedčí o neoprávnenej manipulácii a vstupu do zásielky, nie je Vašou
povinnosťou Tovar od dopravcu prevziať.
6.5. Tovar ste povinný prevziať v dohodnutom mieste a čase. Ak si doručovaný Tovar neprevezmete podľa
predchádzajúcej vety, e-mailom Vám oznámime, kde si môžete Tovar prevziať, vrátane lehoty na jeho
prevzatie alebo Vám Tovar na základe Vašej písomnej žiadosti zaslanej najneskôr do 14 dní od kedy ste
si mali Tovar prevziať, opätovne doručíme, pričom sa zaväzujete nám uhradiť všetky náklady spojené
s opätovným doručením Tovaru. V prípade, kedy porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou
prípadov podľa čl. 6.4 týchto Podmienok, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar
doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Ak Tovar
neprevezmete ani v dodatočnej lehote, vzniká Nám právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho
podstatného porušenia Zmluvy. Ak sa rozhodneme tohto práva využiť, je odstúpenie účinné v deň, kedy
Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na náhradu vzniknutej
škody v sume skutočných nákladov na pokus o doručenie Tovaru, prípadne ďalšieho nároku na náhradu
škody, ak vznikne.

6.6. Ak je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než
bolo v Zmluve dohodnuté, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením
spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu
uvedenú v Zmluve a sú splatné do 14 dní od doručenia e-mailu.
6.7. Nebezpečie škody na Tovare na Vás prechádza v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, keď Tovar
neprevezmete, s výnimkou prípadov podľa čl. 6.4 týchto Podmienok, prechádza na Vás nebezpečenstvo
náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru v okamihu, kedy ste mali možnosť ho prevziať, ale
z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného
zhoršenia Tovaru pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou,
zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.
6.8. V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bola uvedená orientačné doba dostupnosti,
budeme Vás vždy informovať v prípade:
a) mimoriadneho výpadku výroby Tovaru, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu
dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné Tovar dodať;
b) omeškania s dodaním Tovaru od Nášho dodávateľa, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú
dobu dodania.

6.9. V prípade, že nebudeme schopní Vám Tovar dodať ani do 30 dní od potvrdenia Objednávky, a to z
akéhokoľvek dôvodu, Vy ste oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
6.10. V prípade, ak štandardná doba doručenia Tovaru je dlhšia ako 30 dní od potvrdenia Objednávky,
budeme Vás o tom vopred informovať, najmä prostredníctvom informácie o orientačnej dobe
dostupnosti Tovaru uverejnenej na E-shope a zaslaním osobitného e-mailu so žiadosťou o potvrdenie,
že beriete na vedomie túto dodaciu lehotu Tovaru. Ak nebudete s touto dodacou dobou súhlasiť, máte
právo od Zmluvy odstúpiť.