Akcia: Doprava na všetky produkty zdarma!

ORGANIZAČNÁ SMERNICA PRE SPRACÚVANIE A OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV V ORGANIZÁCII

Získajte viac informácií o tom, ako chránime vaše osobné údaje na internetovom obchode samdaste.sk

cesss

Podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, (ďalej len GDPR) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len ZoOOÚ)

Obsahuje technické a organizačné opatrenia, ktoré sa naša spoločnosť zaviazala dodržiavať,
keďže je podľa článku 24 GDPR s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania,
ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických
osôb zodpovedná, aby zabezpečila a bola schopná preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v
súlade s nariadením GDPR.

Spoločnosť:
Názov: SAMDASTE, s.r.o.
Sídlo: Môťová 4 960 01 Zvolen
IČO: 53561724

1. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,
prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky
spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ
alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise
alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo
táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov,
sprostredkovateľom každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,
spracúvaním osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských
operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie,
zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie,
prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom,
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa
vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,
súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a
jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného

potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich
osobných údajov
informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné
podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný
alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,
biometrickými údajmi osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického
spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej
osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych
charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo
potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo
daktyloskopické údaje,
obmedzením spracúvania osobných údajov označenie uchovávaných osobných údajov s
cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti,
profilovaním akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov
spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo
charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo
charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi,
zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo
pohybom,
pseudonymizáciou spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku
konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné
informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na
zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osobe
alebo identifikovateľnej fyzickej osobe,
šifrovaním transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je
možné len po zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo,
online identifikátorom identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom,
najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia,
ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi
alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej
identifikáciu,
porušením ochrany osobných údajov porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému
alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných,
uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov alebo k
neoprávnenému prístupu k nim,
príjemcom každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za
príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v
súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania
osobných údajov,

treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo
inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
spracúva osobné údaje,

2. MAPOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Naša spoločnosť sa v tomto kroku rozhodla definovať, aké osobné údaje spracúva, aby bola
schopná zanalyzovať spracúvanie osobných údajov a zabezpečiť súlad s GDPR.
Jednotlivé kategórie osobných údajov si zadefinujeme ako jednotlivé informačné systémy.

-IS Zákazníci
Právnická osoba: názov firmy, fakturačná adresa firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla,
meno a priezvisko kontaktnej osoby, pracovná pozícia kontaktnej osoby, telefónne číslo,
emailová adresa, fax, web, cookies
účel spracovania: vystavenie daňového dokladu, kontakt so zákazníkom, plnenie zmluvy,
dodanie tovaru, dodanie služieb, reklamácie

-IS Účtovníctvo
Právnická osoba: názov firmy, fakturačná adresa firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, názov banky,
číslo účtu
účel spracovania: vedenie účtovníctva

-IS Marketing
Meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, cookies
Účel: zasielanie marketingových a reklamných emailov, kontaktný formulár, kontakt na
sociálnych sieťach

-IS Doprava
Fyzické osoby: meno, priezvisko, dodacia adresa, číslo telefónu
Právnické osoby: názov firmy, dodacia adresa, kontaktná osoba, číslo telefónu
účel spracovania: dodanie tovaru, prevoz osôb, kontakt so zákazníkom, plnenie zmluvy

-IS Právne služby
Fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, emailová adresa
Právnická osoba: názov firmy, fakturačná adresa firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo,
emailová adresa, meno a priezvisko konateľa
účel spracovania: vyhotovenie zmluvy, právne služby, vymáhanie pohľadávok

3. ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (ČLÁNOK 5
GDPR)
Naša spoločnosť bude dodržiavať nasledovné zásady spracúvania osobných údajov:
3.1. Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť (článok 5 ods.1 písm. a) GDPR)
Osobné údaje budú spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu
k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);
3.1.1. Zákonnosť spracúvania (článok 6 GDPR)
Naša spoločnosť sa zaviazala spracúvať údaje len zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k
porušeniu základných práv dotknutej osoby.
Spracúvanie osobných údajov našou spoločnosťou bude zákonné a to zabezpečením, že sa
vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:
a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden
alebo viaceré konkrétne účely;
b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá
osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy;
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písmeno c
ZoOOÚ)
d) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby
alebo inej fyzickej osoby;
e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami
prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú
ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Právny základ pre jednotlivé informačné systémy (IS) sú nasledovné:

-IS zákazníci
Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR – spracúvanie osobných údajov (meno,
priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je
nevyhnutné na plnenie zmluvy.
-IS Účtovníctvo
Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR – spracúvanie osobných údajov je
nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov
Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR –
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
-IS Marketing
Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel
-IS Doprava
Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno b) GDPR – spracúvanie osobných údajov (meno,
priezvisko / názov firmy a meno kontaktnej osoby, dodacia adresa, telefónny kontakt) je
nevyhnutné na plnenie zmluvy.

-IS Právne služby
Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR – spracúvanie osobných údajov je
nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR – spracúvanie osobných údajov je
nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník
Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno b) GDPR – spracúvanie osobných údajov (email,
telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

3.2. Zásada obmedzenia účelu (článok 5 ods.1 písm. b) GDPR)
Naša spoločnosť bude získavať osobné údaje len na konkrétne určené, výslovne uvedené a
legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito
účelmi. Naša spoločnosť informuje dotknutú osobu o účele spracúvania osobných údajov pred
ich spracúvaním.
V časti mapovanie osobných údajov sme si stanovili účely spracovania jednotlivých IS
a osobné údaje budeme spracúvať len na účely uvedené v tejto časti.
3.3. Zásada minimalizácie osobných údajov (článok 5 ods.1 písm. c) GDPR)
Naša spoločnosť bude spracúvať osobné údaje tak, aby toto spracúvanie primerané,
relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.
S cieľom zabezpečiť minimalizáciu osobných údajov sa naša spoločnosť rozhodla
zanalyzovať, či sú spracuvávané údaje primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je
nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.
Analyzujú sa nasledovné kategórie, konkrétne druhy osobných údajov sú uvedené v časti
„mapovanie osobných údajov“.

-IS Zákazníci
Všetky spracuvávané údaje sú nevyhnutné. Sú spracuvávané na účely vystavenia daňového
dokladu, kontaktu so zákazníkom a plnenia zmluvy.

-IS Účtovníctvo
Všetky spracuvávané údaje sú nevyhnutné. Sú spracuvávané na účely vystavenia daňového
dokladu a plnenia zmluvy.

-IS Marketing
Všetky spracuvávané údaje sú nevyhnutné.

-IS Doprava
Všetky spracuvávané údaje sú nevyhnutné. Sú spracuvávané na účely dodania tovaru
zákazníkovi, kontaktu so zákazníkom a plnenia zmluvy.

-IS Právne služby
Všetky spracuvávané údaje sú nevyhnutné. Sú spracuvávané na účely vypracovania zmlúv,
vymáhania pohľadávok, právneho poradenstva

3.4. Zásada správnosti (článok 5 ods.1 písm. d) GDPR)
Naša spoločnosť bude spracúvať osobné údaje tak, aby boli správne a podľa potreby
aktualizované; a prijme primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné
údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu
vymazali alebo opravili.
Na zabezpečenie zásady správnosti má naša spoločnosť v písomnom súhlase so spracovaním
osobných údajov nasledovnú formuláciu:
„Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny
osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť
prevádzkovateľovi.“
3.5. Zásada minimalizácie uchovávania (článok 5 ods.1 písm. e) GDPR)
Osobné údaje bude naša spoločnosť uchováť vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu
dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje
spracúvajú.
3.6. Zásada integrity a dôvernosti (článok 5 ods.1 písm. f) GDPR)
Osobné údaje budú v našej spoločnosti spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú
bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných
údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov,
výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov a to prostredníctvom
primeraných technických alebo organizačných opatrení.

3.6.1. Osobné údaje uložené v papierovej (vytlačenej) podobe
Fyzické dokumenty sú uložené v obaloch a v šanónoch, čím je zabezpečená ochrana pred
poškodením.
Šanóny s fyzickými dokumentami sú uložené:
 v skrinke
 v zamknutej kancelárii
Tak je zabezpečené, že sa k týmto dokumentom dostanú len oprávnené osoby
Fyzické dokumenty sa likvidujú pomocou skartovačky.
3.7. Zásada zodpovednosti (článok 5 ods. 2 GDPR)
Naša spoločnosť je zodpovedná za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných
údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je
povinná tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu
preukázať.

4. PODMIENKY POSKYTNUTIA SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM
OSOBNÝCH ÚDAJOV (ČLÁNOK 7 GDPR)
Spoločnosť zabezpečí splnenie nasledovných podmienok pri vyjadrení súhlasu dotknutou
osobou
a) súhlas so spracúvaním osobných údajov musí byť vyjadrený slobodne, konkrétne,
informovane a jednoznačným prejavom vôle.
b) žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od
týchto iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná
jasne a jednoducho.
c) dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.
Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.
Naša spoločnosť zrevidovala písomné súhlasy so spracovaním osobných údajov, aby spĺňali
požiadavky GDPR.

5. PODMIENKY UPLATNITEĽNÉ NA SÚHLAS DIEŤAŤA V
SÚVISLOSTI SO SLUŽBAMI INFORMAČNEJ SPOLOČNOSTI
(ČLÁNOK 8 GDPR)
Ak sa uplatňuje článok 6 ods. 1 písm. a), v súvislosti s ponukou služieb informačnej
spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu je spracúvanie osobných údajov dieťaťa zákonné, len
ak má dieťa aspoň 16 rokov. Ak má dieťa menej než 16 rokov, takéto spracúvanie je zákonné

iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ
rodičovských práv a povinností.
Naša spoločnosť vynaloží primerané úsilie, aby si v takýchto prípadoch overila, že nositeľ
rodičovských práv a povinností vyjadril súhlas alebo ho schválil, pričom zohľadní dostupnú
technológiu.

6. SPRACÚVANIE OSOBITNÝCH KATEGÓRIÍ OSOBNÝCH
ÚDAJOV (ČLÁNOK 9 GDPR)
Podľa GDPR sa zakazuje spracúvanie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický
pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v
odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na
individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov
týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.
Tento zákaz sa však neuplatňuje, ak platí niektorá z podmienok článku 9 ods. 2 GDPR písm.
a) – j)
Naša spoločnosť spracúva údaje týkajúce sa zdravia na základe podmienky článku 9 ods. 2
GDPR písm. b) spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia povinností a výkonu osobitných
práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva a práva sociálneho
zabezpečenia a sociálnej ochrany
7. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (KAPITOLA 3 GDPR)
Práva dotknutej osoby sú upravené kapitolou 3 GDPR a naša spoločnosť sa zaväzuje ich
dodržiavať.
Ide napríklad o nasledovné práva:
7.1. Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od
dotknutej osoby (článok 13 GDPR)
Naša spoločnosť poskytne dotknutej osobe pri spracúvaní osobných údajov nasledovné
informácie:
a) údaje o našej spoločnosti
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;
c) účely spracúvania
d) právny základ spracúvania
e) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, oprávnené záujmy, ktoré
sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;
f) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;
g) v relevantnom prípade informácia o tom, že naša spoločnosť zamýšľa preniesť osobné
údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

h) doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
i) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim
sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť
údajov;
j) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm.
a) GDPR, existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo
vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho
odvolaním;
k) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
l) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou
požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá
osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia
takýchto údajov;
m) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku
22 ods. 1 a 4 GDPR a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom
postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre
dotknutú osobu.
7.2. Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od
dotknutej osoby (článok 14 GDPR)
Naša spoločnosť poskytne dotknutej osobe, ak tieto osobné údaje neboli získané od nej,
všetky informácie uvedené v bode 7.1 tejto organizačnej smernice a tiež z akého zdroja
pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne
prístupných zdrojov.
Tieto informácie poskytne naša spoločnosť dotknutej osobe v primeranej lehote po získaní
osobných údajov, najneskôr však do jedného mesiaca, pričom zohľadní konkrétne okolnosti,
za ktorých sa osobné údaje spracúvajú uvedené v článku 14 ods. 3 GDPR
Naša spoločnosť neposkytne dotknutej osobe tieto informácie v prípadoch uvedených
v článku 14 ods. 5 GDPR, najmä ak:
a) dotknutá osoba má už dané informácie
b) sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo
neprimerané úsilie
c) sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve Únie alebo v práve
členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, a v ktorom sa stanovujú primerané
opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby
7.3. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (článok 15 GDPR)
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným
údajom
7.4. Právo na opravu (článok 16 GDPR)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá
osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia
doplnkového vyhlásenia.
7.5. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“, článok 17 GDPR)
Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu
vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného
odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa
článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny
základ pre spracúvanie;
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne
oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu
podľa článku 21 ods. 2;
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie
alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa
článku 8 ods. 1.
7.6. Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR)
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden
z týchto prípadov:
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia,
či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo
obmedzením spracúvania (článok 19 GDPR)
Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú
opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa
článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to

nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú
osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.
7.7. Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má
právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ,
ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2
písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo
na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi,
pokiaľ je to technicky možné.
7.8. Právo namietať (článok 21 GDPR)
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej
situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe
článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na
uvedených ustanoveniach.
7.9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22
GDPR)
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky,
ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

8. ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA (ČLÁNOK 24 GDPR)
Naša spoločnosť sa ako prevádzkovateľ zaväzuje dodržiavať nasledovné všeobecné
povinnosti:
a) S ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou
pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby sa zaväzujeme prijať
vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že
spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s GDPR.
b) Uvedené opatrenia budeme podľa potreby aktualizovať.
c) Budeme pravidelne preverovať trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho
splnení bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmaz osobných údajov
d) Naša spoločnosť bude zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva.
Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

9. ŠPECIFICKY NAVRHNUTÁ A ŠTANDARDNÁ OCHRANA
OSOBNÝCH ÚDAJOV (ČLÁNOK 25 GDPR)
Naša spoločnosť sa zaväzuje pred spracúvaním osobných údajov zaviesť a počas spracúvania
osobných údajov mať zavedenú špecificky navrhnutú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva
v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení, napríklad aj vo forme
pseudonymizácie, na účinné zavedenie primeraných záruk ochrany osobných údajov a
dodržiavanie nariadenia GDPR.
Naša spoločnosť sa zaväzuje pri špecificky navrhnutej ochrane osobných údajov zohľadniť
najnovšie poznatky ochrany osobných údajov, náklady na vykonanie opatrení, povahu,
rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a riziká spracúvania osobných údajov s
rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou, ktoré spracúvanie osobných údajov predstavuje
pre práva dotknutej osoby.
Naša spoločnosť sa zaväzuje zaviesť štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v
prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania
osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov
a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov. Naša
spoločnosť zabezpečí, aby osobné údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne
prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb.

10. SPROSTREDKOVATEĽ (ČLÁNOK 28 GDPR)
Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný
subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ využíva sprostredkovateľov, ktorí v jej mene
spracuvávajú osobné údaje. Ide napríklad o účtovnícke a právnicke spoločnosti.
Pre našu spoločnosť spracuvávajú údaje nasledovní sprostredkovatelia
 AZAR Service, s.r.o.

Naša spoločnosť bude využívať len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na
to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo
požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.
Spracúvanie sprostredkovateľom pre našu spoločnosť sa riadi „zmluvou o spracovaní
osobných údajov“. Zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a stanovuje sa ňou
predmet a doba spracúvania, povaha a účel spracúvania, typ osobných údajov a kategórie
dotknutých osôb a povinnosti a práva prevádzkovateľa a sprostredkovateľa.

Naša spoločnosť podpíše dodatky k zmluvám so spomenutými sprostredkovateľmi, aby
zmluvy spĺňali všetky náležitosti GDPR.

11. ZÁZNAMY O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH (ČLÁNOK
30 GDPR)
11.1. Záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa
Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ vedie záznamy o spracovateľských činnostiach a na
požiadanie ich sprístupní dozornému orgámu. Tieto záznamy obsahujú nasledovné údaje:
a) meno/názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušnom prípade spoločného
prevádzkovateľa, zástupcu prevádzkovateľa a zodpovednej osoby;
b) účely spracúvania;
c) opis kategórií dotknutých osôb a kategórií osobných údajov;
d) kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, vrátane príjemcov v
tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;
e) v príslušných prípadoch prenosy osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii vrátane označenia predmetnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a v
prípade prenosov uvedených v článku 49 ods. 1 druhom pododseku GDPR dokumentáciu
primeraných záruk;
f) podľa možností predpokladané lehoty na vymazanie rôznych kategórií údajov;
g) podľa možností všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení
uvedených v článku 32 ods. 1. GDPR
11.2. Záznamy o spracovateľských činnostiach sprostredkovateľa
Naša spoločnosť ako sprostredkovateľ vedie záznamy o spracovateľských činnostiach a na
požiadanie ich sprístupní dozornému orgámu. Tieto záznamy obsahujú nasledovné údaje:
a) meno/názov a kontaktné údaje sprostredkovateľa alebo sprostredkovateľov a každého
prevádzkovateľa, v mene ktorého sprostredkovateľ koná, a v príslušnom prípade zástupcu
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa a zodpovednej osoby;
b) kategórie spracúvania vykonávaného v mene každého prevádzkovateľa;
c) v príslušných prípadoch prenosy osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii vrátane označenia predmetnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a v
prípade prenosov uvedených v článku 49 ods. 1 druhom pododseku dokumentáciu
primeraných záruk;
d) podľa možností všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení
uvedených v článku 32 ods. 1. GDPR

12. BEZPEČNOSŤ SPRACÚVANIA (ČLÁNOK 32 GDPR)
Naša spoločnosť prijme so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a
na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou
a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné
opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku.
Poverenie spracúvať osobné údaje (článok 32 ods. 4 GDPR)
Naša spoločnosť podnikne kroky na zabezpečenie toho, aby každá fyzická osoba konajúca na
základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným
údajom, spracúvala tieto údaje len na základe našich pokynov s výnimkou prípadov, keď sa to
od nej vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu.

13. OZNÁMENIE PORUŠENIA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
DOZORNÉMU ORGÁNU (ČLÁNOK 33 A 34 GDPR)
V prípade porušenia ochrany osobných údajov naša spoločnosť bez zbytočného odkladu a
podľa možnosti najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedela, oznámi
porušenie ochrany osobných údajov dozornému orgánu.
Ak oznámenie nebolo dozornému orgánu predložené do 72 hodín, pripojí sa k nemu
zdôvodnenie omeškania.

Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov bude obsahovať aspoň:
a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, podľa možnosti, kategórií a
približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka a kategórií a približného počtu
dotknutých záznamov o osobných údajoch;
b) kontaktné údaje zodpovednej osoby v našej spoločnosti, kde možno získať viac informácií
o porušení ochrany osobných údajov;
c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov;
d) opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie
ochrany osobných údajov vrátane, podľa potreby, opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych
nepriaznivých dôsledkov.
Naša spoločnosť zdokumentuje každý prípad porušenia ochrany osobných údajov vrátane
skutočností spojených s porušením ochrany osobných údajov, jeho následky a prijaté
opatrenia na nápravu.
V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému
riziku pre práva a slobody fyzických osôb, naša spoločnosť bez zbytočného odkladu oznámi
porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

14. POSÚDENIE VPLYVU NA OCHRANU ÚDAJOV (ČLÁNOK 35)
Ak typ spracúvania, najmä s využitím nových technológií a s ohľadom na povahu, rozsah,
kontext a účely spracúvania pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody
fyzických osôb, prevádzkovateľ pred spracúvaním vykoná posúdenie vplyvu plánovaných
spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov.
Posúdenie vplyvu na ochranu údajov sa vyžaduje najmä v prípadoch:
a) systematického a rozsiahleho hodnotenia osobných aspektov týkajúcich sa fyzických
osôb, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania a z
ktorého vychádzajú rozhodnutia s právnymi účinkami týkajúcimi sa fyzickej osoby
alebo s podobne závažným vplyvom na ňu;
b) spracúvania vo veľkom rozsahu osobitných kategórií údajov podľa článku 9 ods. 1
alebo osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa
článku 10, alebo
c) systematického monitorovania verejne prístupných miest vo veľkom rozsahu.
Spracovateľské činnosti našej spoločnosti nezahŕňajú prípady uvedené vyššie, z tohto dôvodu
nie je potrebné vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.

15. URČENIE ZODPOVEDNEJ OSOBY (KAPITOLA 4 ODDIEL 4
GDPR)
Prevádzkovateľ je povinný určiť zodpovednú osobu, ak
a) spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia
okrem súdov pri výkone ich súdnej právomoci,
b) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie,
ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účel vyžadujú pravidelné a systematické
monitorovanie dotknutej osoby vo veľkom rozsahu alebo
c) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných
kategórií osobných údajov podľa článku 9 GDPR vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie
osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku
podľa článku 10 GDPR vo veľkom rozsahu.

Nakoľko naša spoločnosť nespĺňa ani jednu zo spomentých podmienok, zodpovednú osobu
neurčuje.

16. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO
MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE
Prenos osobných údajov, ktoré sa spracúvajú alebo sú určené na spracúvanie po prenose do
tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, sa môže uskutočniť len vtedy, ak
prevádzkovateľ a sprostredkovateľ dodržiavajú podmienky vrátane podmienok následného
prenosu osobných údajov z predmetnej tretej krajiny alebo od predmetnej medzinárodnej
organizácie do inej tretej krajiny alebo inej medzinárodnej organizácie.
Úrad na ochranu osobných údajov uverejňuje na svojej webstránke zoznam tretích krajín,
území a určených sektorov v danej tretej krajine a medzinárodných organizácií, v prípade
ktorých Európska komisia rozhodla, že v nich je zaručená primeraná úroveň ochrany alebo už
prestala byť primeraná úroveň ochrany zaručená.
Zoznam je dostupný na stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-
krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany
Naša spoločnosť bude tento zoznam pravidelne sledovať a pri prenose osobných údajov do
krajín mimo zoznam úradu na ochranu osobných údajov, bude postupovať podľa kapitoly 4
GDPR.

17. MLČANLIVOSŤ (§ 79 ZOOOÚ)
Naša spoločnosť je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva.
Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
Naša spoločnosť je tiež povinná zaviazať mlčanlivosťou o osobných údajoch fyzické osoby,
ktoré prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.
Povinnosť mlčanlivosti podľa prvej vety musí trvať aj po skončení pracovného pomeru,
štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu
tejto fyzickej osoby.